(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Sposoby realizacji zajęć oraz innych zadań szkoły w okresie ograniczenia jej funkcjonowania

Sposoby realizacji zajęć oraz innych zadań w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły

  1. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych zajęcia edukacyjne w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności:
  • poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i uczniem, w tym poprzez wykorzystanie dziennika elektronicznego oraz platformy komunikacji elektronicznej pakietu Office 365 Microsoft,
  • poprzez wykorzystanie materiałów i funkcjonalności platformy edukacyjnej udostępnionej pod adresem epodreczniki.pl,
  • poprzez wykorzystanie materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • poprzez wykorzystanie materiałów edukacyjnych udostępnionych na stronach wydawnictw pedagogicznych,
  • poprzez wykorzystanie innych materiałów wskazanych przez nauczyciela,
  • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

2. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły zajęcia edukacyjne realizowane są według dotychczasowego tygodniowego planu zajęć lekcyjnych.

3. Potwierdzanie obecności uczniów na zajęciach odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego według dotychczasowych zasad.

4. Konsultacje uczniów z nauczycielami są prowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, na terenie szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

5. Konsultacje dla rodziców uczniów są organizowane na prośbę rodziców uczniów oraz z inicjatywy szkoły z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

6. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz o uzyskanych ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

7. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia nauczania indywidualnego oraz zajęcia rewalidacyjne są prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

8. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązują dotychczasowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

9. Uczniom oraz rodzicom zapewnia się pomoc pedagogiczną poprzez kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym.

10. Zapewnia się możliwość korzystania z biblioteki szkolnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Dyrektor

Leszek Kochanowski

 

 

Facebook