(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Oddział Przygotowania Wojskowego

Z satysfakcją informujemy, że Minister Obrony Narodowej udzielił Miastu Białystok zezwolenia na utworzenie od dnia 1 września 2024 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oddziału przygotowania wojskowego. Jednocześnie Minister Obrony Narodowej wskazał 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej jako patronacką jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów tworzonego oddziału. Zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego zostało udzielone po zasięgnięciu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Oddziały przygotowania wojskowego mogą być tworzone w szkołach ponadpodstawowych od stycznia 2020 roku. O uzyskanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego może starać się organ prowadzący szkołę. W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Do oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy między innymi posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim oraz uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Obecnie jest prowadzona rekrutacja do oddziału przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku na rok szkolny 2024/2025. Liczebność oddziału została ustalona na poziomie 29 uczniów.

Facebook