(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 12 grudnia 2019 roku grupa nauczycieli XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wzięła udział w szkoleniu dotyczącym zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie miało na celu uposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. W kilkugodzinnych warsztatach poruszono zagadnienia związane z aspektami etycznymi i prawnymi udzielania pierwszej pomocy, wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy, zasadami postępowania z osobą nieprzytomną, podstawowymi czynnościami resuscytacyjnymi, zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, podstawowymi czynnościami pierwszej pomocy w zadławieniach, pierwszą pomocą w urazach, udzielaniem pierwszej pomocy we wstrząsie oraz wiele innych. Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni zrzeszeni w Grupie Ratowniczej Nadzieja.

Przeprowadzone szkolenie było pierwszym spośród kilku tego typu szkoleń przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2019/2020. Kolejne będą miały miejsce w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego. Uczestnikami szkoleń z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej będą nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Planowane są również warsztaty, których uczestnikami będą uczniowie klas pierwszych ratownictwa medycznego. Realizowane szkolenia mają na celu troskę o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz innym osobom przebywającym w szkole.

Facebook