(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Komunikat w sprawie harmonogramu wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi na egzaminie maturalnym w roku 2021 uczniowie, którzy w terminie do dnia 30 września 2020 roku złożyli deklarację maturalną, mogą dokonać zmian w tej deklaracji  do dnia 7 lutego 2021 roku. W trosce o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego wprowadzanie zmian w złożonych deklaracjach odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach 25 – 28 stycznia 2021 roku według poniższego harmonogramu:

Harmonogram wprowadzania zmian w deklaracji maturalnej

Jednocześnie przypomina się, że w związku z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314) w roku 2021:

  1. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej; (z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej);
  2. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.
  3. Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej.

Uczniowie/absolwenci, którzy w terminie do 30 września 2020 r. złożyli deklarację wstępną, w terminie do 7 lutego 2021 r. mogą dokonać zmian w tej deklaracji, wykreślając przedmiot z zadeklarowanego jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%”.

Absolwenci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, składają deklarację – w terminie do 7 lutego 2021 r.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Blog Attachment
Facebook