(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku reprezentowane przez Dyrektora Szkoły zwane dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl,

3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

2) w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych z kontrahentami;

3) w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator Danych;

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;

5) przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator Danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, i zgodnie z obowiązującym prawem.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją, jak również Państwa dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

Facebook